logo

ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA

I. Dane kandydata na Wolontariusza:
Imię: Nazwisko: PESEL:    
Imię matki: Imię ojca: Nazwisko rodowe:
Adres e-mail: Tel. kom.: Tel. stacj.:
Ulica: Miasto: Kod pocztowy:
Numer domu:  
Numer mieszkania:  
Rozmiar koszulki:  
           
II. Dane przestawiciela ustawowego (opiekuna) kandydata na Wolontariusza:
Imię: Nazwisko: PESEL:  
Adres e-mail: Tel. kom.: Tel. stacj.:
Ulica: Miasto: Kod pocztowy:
Numer domu:  
Numer mieszkania:  
           
           
III. Wyksztalcenie / aktualne miejsce nauki:
           
IV. Doświadczenie zawodowe:
           
V. Umiejętności Wolontariusza, znajomość języków obcych, kursy, szkolenia, uprawnienia:
           
VI. Zainteresowania i pasje Wolontariusza:
           
VII. Doświadczenie w pracy społecznej lub wolontariacie:
           
VIII. Za jakiego powodu chce Pan/Pani zostać Wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego?
           
IX. Jakie są Pana/Pani oczekiwania związane z wolontariatem w Muzeum Powstania Warszawskiego?
           
X. Uwagi
XI. Dyspozycyjność
Preferowana data rozpoczęcia  wolontariatu:
Liczba godzin w miesiącu, które może Pan/Pani poświęcić na wolontariat:
XII. Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korzystającego - Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, NIP 527-243-60-56 i REGON 015760222, moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, datę urodzenia, nr PESEL - do celów związanych ze świadczonym przeze mnie wolontariatem oraz w celu informowania, upowszechniania i promowania działań związanych z wolontariatem i działalnością statutową Korzystającego. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.